Home
Organ archive
Concerts
Fons Brouwer
Christine Kamp
Mail
Tantum ergo
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui,
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
Eren wij dan, met gebogen hoofden,
dit zo grote sacrament.
En laat het offer van het verleden
wijken voor een nieuw ritueel:
Laat het geloof de onvolkomenheden
van onze zintuigen goedmaken.
God de Vader, God de Zoon
Laat lof en jubel hun deel zijn,
alsook heil, eer en deugd
en hun naam gebenedijd.
Aan de Geest, die uit hen voortkomt,
zij gelijke lof.
Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui Jesu.
Sancta Maria, Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
 
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot,
Heilige Maria, Moeder van God,
Bidt voor ons zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.


Cantique à Saint Louis de Gonzague
O Saint Louis, sois notre guide,
Entraîne-nous, purs comme toi,
Vers les cieux où triomphe,
Splendide, Jésus-Roi.
 
O Heilige Louis, wees onze gids,
Leid ons, puur als jezelf bent,
Naar de hemel waar in al zijn pracht
Jezus-Koning triomfeert.
 
Héros sublime, ô glorieux Patron,
La jeunesse croyante et fidèle
Te prend pour chef; elle veut en ton nom
Accomplir des exploits dignes d’elle
Dans nos coeurs chancelants
Fais passer tes élans,
Soutiens-nous de ta force immortelle!
 
Sublieme helden, de jeugd,
Gelovig en trouw,
Neemt jou als leider,
O roemrijke beschermheilige;
Zij wil in jouw naam
Een prestatie leveren, jou waardig.
Laat in onze wankele harten
Jouw geestdrift langskomen,
Steun ons met je onsterfelijke kracht.
 
Ton lys est blanc, mais ton coeur est plus pur;
Jamais riens n’en ternit l’innocence.
Le long combat contre ton corps fut dur,
Mais ton âme y trouva sa puissance.
Grâce à toi revètus
Des plus chastes vertus
Nous aurons, ô grand Saint, ta vaillance.
 
Jouw lelie is blank, maar je hart is nog zuiverder,
Daar bezoedelt nooit iets de onschuld.
Het lange gevecht tegen je lichaam was zwaar,
Maar je ziel vond er zijn kracht.
Dankzij jou, bedekt
Met de meest pure deugden,
Zullen we, o grote Heilige, jouw onversaagdheid bezitten.
 
Pour toi le Christ était l’ami divin,
Tu venais à l’autel solitaire,
Et, torturé d’une divine faim,
Tu prenais Jésus dans son mystère.
Et l’éclat de tes yeux
Révèlait que les cieux
Pour ton coeur s’entrouvaient sur la terre.
 
Voor jou was Christus een goddelijke vriend,
Je kwam voor het altaar van de onthouding,
En, gekweld door een honger naar God,
Nam je Jezus in Zijn mysterie aan.
En het licht van je ogen,
Onthulde dat de hemelen
Voor jouw hart zich op aarde bevonden.
 
La croix en mains, tu contemples ton Dieu
Qui t’apprend comme on meurt quand on aime.
Et tu brùlais au contact de ce feu
Du désir de t’immoler toi-même.
Part ta mort, à ton tour,
Tu donnas de l’amour
A ton Dieu cette preuve suprême.
 
Met het kruis in de hand, overdenk je jouw God,
Die je leert hoe men sterft als je liefhebt.
En je brandt je in contact met dat vuur
Vanuit het verlangen jezelf op te offeren.
Door jouw dood, op jouw beurt,
Gaf je, vanuit liefde
voor jouw God, dit grootste bewijs.

Messe solennelle
 
Kyrie eleison Christe eleison. Kyrie eleison.
Heer ontferm U. Christus ontferm U. Heer ontferm U.
Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris, Amen.
 
Eer aan God in den hoge, en vrede op aard aan de mensen, die Hij
liefheeft. Wij loven U; Wij pijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; Heer eniggeboren Zoon, Jesus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis!
 
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn
hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge!
 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge.
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem.
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u onzer, geef ons uw vrede.

Back